Taxshift in de praktijk: geen patronale bijdragen voor eerste werknemer

Van plan om een eerste werknemer aan te nemen? Dan betaalt u geen werkgeversbijdragen voor onbepaalde tijd. De bestaande verminderingen voor de eerste tot en met een vijfde werknemer schuiven op naar de tweede tot de zesde werknemer. M.a.w. de doelgroepvermindering voor ‘eerste aanwervingen’ is uitgebreid van maximaal vijf tot maximaal zes werknemers.

De doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen houdt een vermindering van de werkgeversbijdragen in voor nieuwe werkgevers bij de aanwerving van werknemers en een tussenkomst in de kosten van het sociaal secretariaat. De forfaitaire vermindering van de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd op het loon van de werknemer tijdens het kwartaal van de aanwerving en een aantal erop volgende kwartalen, geldt voor de eerste vijf werknemers.

Sinds januari 2016 zijn er ook geen werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid verschuldigd voor een eerste werknemer die tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020 wordt aangeworven. De huidige vermindering van werkgeversbijdragen voor de eerste tot de vijfde werknemer worden van toepassing op de toekomstige tweede tot zesde werknemer, aangeworven vanaf 2016. De bedragen van de bijdrageverminderingen voor de tweede tot de zesde werknemer stijgen.

Voorwaarden in hoofde werkgever en in hoofde werknemer

De doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen geldt voor (nieuwe) werkgevers uit de privé-sector. Die werkgevers moeten de afgelopen vier kwartalen geen (voor de aanwerving van de 1e werknemer), maximum één (voor de aanwerving van de 2e werknemer) of maximum twee, drie of vier (voor de aanwerving van respectievelijk de 3e, 4e en 5e werknemer) werknemers in dienst hebben gehad.

Als nieuwe werkgever wordt beschouwd een werkgever die sedert ten minste vier opeenvolgende kwartalen die het kwartaal van indienstneming van een zesde werknemer voorafgaan, niet onderworpen is geweest aan de RSZ-wet voor de tewerkstelling van meer dan vijf werknemers andere dan leerlingen, dienstboden, deeltijds leerplichtigen en gelegenheidsarbeiders.

De nieuwe werkgever moet een eerste, tweede, derde, vierde, vijfde of zesde werknemer in dienst nemen die geen andere werknemer in dezelfde technische bedrijfseenheid vervangt voor wie hij/zij al een vermindering krijgt. Het behoud van het aantal arbeidsplaatsen wordt dus niet gecontroleerd op het niveau van de juridische entiteit.

In hoofde van de werknemer worden geen specifieke voorwaarden opgelegd. Zij moeten met een arbeidsovereenkomst zijn verbonden.

Overzicht maximale verminderingen bij volledige prestaties

De doelgroepvermindering moet worden opgenomen binnen de 20 kwartalen te rekenen van het kwartaal dat u voor de eerste maal recht had op de vermindering. U beslist per kwartaal of en voor wie u de doelgroepvermindering eerste aanwervingen aanvraagt. De aanvraag moet wel binnen de vijf jaar na de betreffende aanwerving gebeuren.

Het aantal kwartalen en het verminderingsbedrag verschilt sinds 1 januari 2016 naargelang het om een eerste, tweede, derde, vierde, vijfde of zesde werknemer gaat:

1e aanwerving: geen patronale basisbedragen voor aanwervingen tussen 1/1/2016 en 31/12/2020

2e aanwerving: 1.550 EUR (5 kwartalen), 1.050 EUR (4 kwartalen) en 450 EUR (4 kwartalen)

3e aanwerving: 1.050 EUR (5 kwartalen) en 450 EUR (8 kwartalen)

4e aanwerving: 1.050 EUR (5 kwartalen) en 450 EUR (4 kwartalen)

5e aanwerving: 1.000 EUR (5 kwartalen) en 400 EUR (4 kwartalen)

6e aanwerving: 1.000 EUR (5 kwartalen) en 400 EUR (4 kwartalen)

De patronale basisbijdragen (loonmatiging inbegrepen) bedragen 32,40% (24,92% + 7,48%) voor een gewone werknemer in de privésector. Het basistarief van de werkgeversbijdrage zal trouwens de komende jaren geleidelijk dalen: in 2016-2017 tot 30% (vanaf 1 april 2016); en in 2018-2019 tot 25%.

Als u bent aangesloten bij een sociaal secretariaat, heeft u ook recht op een tussenkomst in de aansluitingskosten (36,45 EUR) voor de kwartalen waarin u een doelgroepvermindering voor de aanwerving van een eerste werknemer aanvraagt (geen proratering).

Overgangsregeling

Voor werknemers die in 2015 in dienst zijn getreden, kunnen de nieuwe verminderingsbedragen worden toegepast voor de resterende kwartalen waarop ze nog recht hebben.
Voor de werknemers die u al vóór 1 januari 2015 in dienst heeft genomen, wijzigen de verminderingsforfaits en het aantal toepasselijke kwartalen niet.

Cumulatie van maatregelen tot vermindering van de sociale bijdragen

U kan de doelgroepvermindering eerste aanwervingen cumuleren met de structurele vermindering.
De doelgroepvermindering eerste aanwervingen is niet cumuleerbaar met een andere maatregel tot vermindering van de patronale sociale bijdragen.

Aan de slag ...

Er moeten geen bijzondere formaliteiten bij de aanwerving worden vervuld. De kwartaalaangifte invullen, volstaat. U kiest voor welk kwartaal en voor welke werknemer u de vermindering gaat toepassen.

Kreafinity BVBA
Lintsesteenweg 92B
2500 LIER
T: 03/475.01.35
F: 03/475.01.43
info@kreafinity.be