Hoe geldig zijn de besluiten van uw algemene vergadering?

Een resem wettelijke en statutaire formaliteiten houden het organiseren van een algemene vergadering in het gareel. De gelijke behandeling van elke aandeelhouder -ongeacht zijn kleine of grote participatie- staat voorop. Artikel 64 van het Wetboek van Vennootschappen somt limitatief de schendingen op die aanleiding kunnen geven tot de nietigheid van een besluit van de algemene vergadering.

The big five van de nietigheidsgronden

We citeren artikel 64 van het Wetboek van Vennootschappen. Een besluit van de algemene vergadering is nietig:

1. wegens enige onregelmatigheid naar de vorm waardoor het genomen besluit is aangetast, indien de eiser aantoont dat de begane onregelmatigheid het genomen besluit heeft kunnen beïnvloeden;

2. in geval van schending van de regels betreffende de werkwijze van de algemene vergaderingen of in geval van beraadslaging en besluit over een aangelegenheid die niet op de agenda voorkomt, wanneer er bedrieglijk opzet is;

3. wegens enige andere overschrijding van bevoegdheid of wegens misbruik van bevoegdheid;

4. wanneer stemrechten werden uitgeoefend die opgeschort zijn krachtens een wettelijke bepaling die niet in dit wetboek is opgenomen en, buiten deze onwettig uitgeoefende stemrechten, het aanwezigheids- of meerderheidsquorum vereist voor de beslissingen ter algemene vergadering niet zou zijn bereikt;

5. wegens enige andere in dit wetboek vermelde reden.

Samengevat spreken we dus over de volgende inbreuken :

1. Vormelijke onregelmatigheden, zoals de niet-oproeping van bepaalde aandeelhouders, een onvolledige of onjuiste uitnodiging, niet naleven de op oproepingstermijn, ... ).

2. Bedrieglijk opzet: een vergadering bijeenroepen op een tijdstip dat de aandeelhouders niet op tijd kunnen ingelicht worden.

3. Misbruik van bevoegdheid (of machtsafwending) van de (meerderheids)aandeelhouders: we denken dan aan opeenvolgende beslissingen van de meerderheid om de winst volledig te reserveren terwijl ze tegelijkertijd al te vrijgevige vergoedingen uitkeren aan door hen aangestelde zaakvoerders.

4. Opgeschorte stemrechten uitoefenen.

5. Schending van de algemene rechtsbeginselen zoals de rechten van verdediging.

Op verzoek van een belanghebbende

De nietigheid treedt niet van rechtswege in. De nietigheid moet steeds gevorderd worden door een belanghebbende (lees aandeelhouder, zaakvoerder, derde met een rechtmatig belang of schuldeiser van de vennootschap). De rechtbank van koophandel van de zetel van de vennootschap spreekt de nietigheid uit. Dit betekent dus dat de besluiten van de algemene vergadering minstens voorlopig geldig zijn. De (on)regelmatige beslissing bindt niet enkel de vennootschap maar ook derden aan wie de beslissing tegenstelbaar is.

Voorlopige schorsing

In afwachting van een beslissing ten gronde kan elke belanghebbende in kort geding de voorlopige schorsing of opschorting van het genomen besluiten vorderen. Daarvoor zijn gewichtige redenen vereist.

Beslissing definitief na 6 maanden

Let op. Voor een vordering tot nietigverklaring of opschorting geldt een vervaltermijn van zes maanden. Na die termijn van zes maanden kan u een onregelmatig genomen beslissing niet meer aanvechten. De beslissing van de algemene vergadering is dan definitief. De termijn van zes maanden loopt vanaf de dag waarop de besluiten kunnen worden tegengeworpen aan diegene die de nietigheid inroept, of vanaf de dag waarop hij er kennis van heeft gekregen.

Zoals de situatie toen was

Een nietig besluit wordt geacht nooit te zijn genomen vanaf de dag waarop de algemene vergadering het heeft genomen.

Kreafinity BVBA
Lintsesteenweg 92B
2500 LIER
T: 03/475.01.35
F: 03/475.01.43
info@kreafinity.be